Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

Vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR k vráteniu tovaru

Opäť vám prinášame dôležité legislatívne informácie, ktoré sú nevyhnutné pri vykonávaní vašej každodennej práce. Na základe podnetu o vydávaní pokladničných dokladov pri vrátení tovaru poslalo Finančné riaditeľstvo SR nasledovné vyjadrenie:

“Pri vrátení tovaru podnikateľ je povinný vydať kupujúcemu originál pokladničného dokladu so zápornou položkou so všetkými náležitosťami v zmysle § 8 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z., vrátane ochranného znaku. Vzhľadom na kontrolný záznam, ktorý pozostáva aj z kópií pokladničných dokladov, požadovanie originálu pokladničného dokladu vystaveného z elektronickej registračnej pokladnice pri zakúpení tovaru zo strany predávajúceho nie je  opodstatnené.” Z uvedeného vyplýva, že pri reklamácii tovaru alebo služieb je zákazník povinný predložiť predávajúcemu originál pokladničného dokladu k  nahliadnutiu. Po uznaní reklamácie si ho zákazník ponechá a predávajúci mu vystaví originál pokladničného dokladu o vrátení tovaru.

Úplne znenie :

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SR
Vyjadrenie k pokladničným dokladom pri vrátení tovaru

Podľa § 2 zákona písm. w) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej zákon č. 289/2008 Z. z.) pokladničným dokladom je doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar alebo doklad o vrátení platby za poskytnutú službu pri jej reklamácii vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.

Podľa § 2 písm. p) zákona č. 289/2008 Z. z. vrátením tovaru je zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade, pričom pokladničný doklad bol uzavretý.

Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. pri vrátení tovaru podnikateľ vydá pokladničný doklad alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice vystaví paragón; rovnaký postup sa uplatní aj pri reklamácii poskytnutej služby.

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. pokladničný doklad, ktorý je podnikateľ povinný po zaevidovaní tržby vydať kupujúcemu bez zbytočného odkladu, musí obsahovať najmenej údaje uvedené v § 8 ods. 1., resp. ods. 2 citovaného zákona, a to vrátane ochranného znaku.

Podľa § 2 písm. y) zákona č. 289/2008 Z. z. kontrolným záznamom je kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľnou počítačom a presná kópia pokladničných dokladov ako aj dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice.

Z uvedeného vyplýva, že pri vrátení tovaru podnikateľ je povinný vydať kupujúcemu originál pokladničného dokladu so zápornou položkou so všetkými náležitosťami v zmysle § 8 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z., vrátane ochranného znaku.

Vzhľadom na kontrolný záznam, ktorý pozostáva aj z kópií pokladničných dokladov, požadovanie originálu pokladničného dokladu vystaveného z elektronickej registračnej pokladnice pri zakúpení tovaru zo strany predávajúceho nie je opodstatnené.


Ing. Lia Košalová
oddelenie služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica