Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

Nový web? Toto by ste mali vedieť!

Ján Řezáč, kon­zul­tant webov, kto­rý me­ní chaos webov na pev­ný po­ria­dok. Rád pra­cu­je pre tých, kto­rí ne­ma­jú čas ro­biť chy­by.

Jan Řezáč je kon­zul­tant webov na voľ­nej no­he, kto­rý me­ní chaos webov na pev­ný po­ria­dok. Na­pí­sal vý­bor­nú kni­hu o web­di­zaj­ne „Web os­trý ja­ko břit­va" a rád pra­cu­je pre tých, kto­rí ne­ma­jú čas ro­biť chy­by.

Ste naj­vplyv­nej­ším blo­ge­rom v Če­chách v ob­las­ti web­di­zaj­nu a kon­zul­tan­tom webov, ako dl­ho sa to­mu ve­nu­je­te? Čo vás pri­nú­ti­lo na­pí­sať kni­hu o webe?

 

Zo­be­riem to pos­tup­ne. Webom sa in­ten­zív­ne ve­nu­jem od ro­ku 2002, tak­že je to ne­ja­kých 12 ro­kov. Rov­na­ko ako os­tat­ným web­di­zaj­né­rom aj mne chodia raz za čas po­nu­ky na tvor­bu no­vé­ho webu či je­ho re­di­zajn. A 19. feb­ruára 2012 mi priš­la po­nu­ka na tvor­bu webu prib­liž­ne v tom­to zne­ní: „Sme fir­ma pod­ni­ka­jú­ca v od­bo­re ..., chce­me mať na webe hlav­nú strán­ku o nás, služ­by a kon­takt, poš­li­te ce­no­vú po­nu­ku." A v tej chví­li som si uve­do­mil, že klient sku­toč­ne dos­ta­ne nie­koľ­ko ce­no­vých po­núk, jed­nu z nich si vy­be­rie a web zreali­zu­je. A ten web bu­de mi­zer­ný. Tak som za­čal pí­sať kni­hu „Web os­trý ja­ko břit­va", kto­rú som v sep­tem­bri vy­dal v nak­la­da­teľ­stve Ba­roque Par­tners.

Po jej pre­čí­ta­ní sa roz­hod­ne nes­ta­ne­te „pro­fí­kom" na tvor­bu webov, ale bu­de­te mať cel­kom sluš­ný „fi­lo­zo­fic­ký zá­klad" a bu­de­te ve­dieť, kto­rým sme­rom má zmy­sel ďa­lej sa vzde­lá­vať. Tá­to kni­ha je od­ra­zo­vý mos­tík do sve­ta web­di­zaj­nu - nej­de do hĺbky, ale dá vám preh­ľad. Bez prob­lé­mov ju zvlád­ne i laik, kto­rý si chce ne­chať navr­hnúť web, na­priek to­mu, že kni­ha je pí­sa­ná pre web­di­zaj­né­rov.

rezac.jpeg

Na akej úrov­ni je web­di­zajn na Slo­ven­sku a v Če­chách? Je cí­tiť veľ­ké roz­die­ly v po­rov­na­ní s iný­mi kra­ji­na­mi?

Nie som si is­tý ako to má­te na Slo­ven­sku, ale v Če­chách neexis­tu­je for­mál­ne vzde­la­nie pre web­di­zaj­né­rov. Tech­nic­ké vy­so­ké ško­ly ma­jú je­den či dva pred­me­ty, kto­ré vás naučia zá­kla­dy kó­do­va­nia. Ume­lec­ké ško­ly web vní­ma­jú ako sé­riu pla­gá­tov na ob­ra­zov­ke a rov­na­ko naučia člo­ve­ka len drob­ný vý­sek z cel­ko­vé­ho roz­sa­hu náš­ho od­bo­ru. Iný­mi slo­va­mi všet­ci web­di­zaj­né­ri sú sa­mou­ko­via. A kva­li­ta ich se­bav­zde­lá­va­nia je extrém­ne ne­kon­zis­ten­tná. Zvon­ku ne­má­te sko­ro ani šan­cu poz­nať, či pred va­mi se­dí di­zaj­nér ale­bo di­le­tant.

Si­tuácia je ale po­dob­ná v ce­lom re­gió­ne stred­nej Euró­py. Nie je veľ­ký roz­diel me­dzi vý­sled­ka­mi web­di­zaj­né­rov u nás, u vás, v Ne­mec­ku, Ra­kús­ku či Ta­lian­sku. Kva­li­ta­tív­ny (a fi­nanč­ný) skok náj­de­te v Lon­dý­ne, New Yor­ku či San Fran­cis­cu, v mes­tách, kto­ré sú dnes cen­tra­mi mo­der­né­ho web­di­zaj­nu.

Aké sú naj­čas­tej­šie chy­by, kto­rých sa do­púš­ťa­jú web­di­zaj­né­ri a vý­vo­já­ri pri tvor­be webov?

Pres­ko­čia uží­va­teľ­ský vý­skum, pre­to­že ne­ma­jú čas, roz­po­čet ale­bo obo­je. Vý­sled­kom je web, kto­rý je pos­ta­ve­ný na dom­nien­kach. Čím uni­kát­nej­ší je pro­jekt, tým viac sa na kon­ci uká­že in­tuícia web­di­zaj­né­ra. Chy­by sa sa­moz­rej­me ro­bia na mno­hých úrov­niach, ale pos­ta­ve­nie webu na sle­pej vie­re, nie na fak­toch je prav­de­po­dob­ne naj­deš­truk­tív­nej­šou chy­bou.

Exis­tu­jú zá­sad­né kro­ky, pod­ľa kto­rých za­dá­va­teľ do­ká­že na pr­vý poh­ľad od­lí­šiť dob­rý a zlý návrh pre di­zajn webu, pro­fe­sio­ná­la di­zaj­né­ra od ama­té­ra?

To, čo za­dá­va­teľ mô­že, je za­čať klásť otáz­ky: „Ako mi po­mô­že TO­TO, aby web pre­dá­val? Pre­čo TO tam je?". A web­di­zaj­nér od­po­vie, zdô­vod­ní a vy­ar­gu­men­tu­je. Po­kiaľ za­čne ob­ra­tom up­ra­vo­vať mies­ta, na kto­ré ste pou­ká­za­li, po­tom ho vy­hoď­te, pre­to­že je to di­le­tant. Op­ro­ti všeo­bec­né­mu pres­ved­če­niu - weby nie sú od to­ho, aby sa za­dá­va­te­ľom pá­či­li, ale aby pri­ná­ša­li od­po­ve­da­jú­ci vý­kon - naj­čas­tej­šie fi­nanč­ný.

Dob­rý návrh vznik­ne na zá­kla­de poz­na­nia váš­ho biz­ni­su a poz­na­nia uží­va­te­ľov webu - má tak jas­ný, ob­jek­tív­ny zá­klad, na kto­rom di­zaj­nér pos­ta­vil svo­ju prá­cu. Uro­bil di­zaj­nér uží­va­teľ­ský vý­skum? Je vý­sle­dok otes­to­va­ný? V tom prí­pa­de má vy­ššiu šan­cu na ús­pech.

Je mož­né, aby aj men­šie fir­my a ľu­dia s men­ším roz­poč­tom moh­li uva­žo­vať o kva­lit­nom webe?

Po­kiaľ ne­má­te pe­nia­ze, tak ne­mô­že­te chcieť web na mie­ru a mu­sí­te po­čí­tať aj s tým, že sa za­po­jí­te do tvor­by webu viac vlas­tný­mi si­la­mi. Ujas­ni­te si svoj zá­mer, spoz­naj­te ľu­dí, kto­rí bu­dú web pou­ží­vať a ne­chaj­te di­zaj­né­ra kú­piť šab­ló­nu za dvad­sať do­lá­rov na me­dzi­ná­rod­nej tr­žni­ci šab­lón. Vy­meň­te lo­go a pris­pô­sob­te far­by. A má­te web, kto­rý je o trie­du lep­ší, ako by vám do­dal prie­mer­ný web­di­zaj­nér, pre­to­že šab­ló­na sú­ťa­ží s de­siat­ka­mi ti­síc ďal­ších šab­lón po ce­lom sve­te, za­tiaľ čo prie­mer­ný čes­ký/slo­ven­ský di­zaj­nér sa po­hy­bu­je na úpl­ne inom tr­hu.

Za­bud­ni­te na gra­fic­ký di­zajn na mie­ru. Za­bud­ni­te na kód na mie­ru. Za­bud­ni­te na re­dakč­ný sys­tém na mie­ru. Sús­treď­te sa na skve­lý ob­sah (tex­ty, fo­tog­ra­fie, vi­deá, ...), kto­rý je ale pos­ta­ve­ný tak, že pod­po­rí va­šu znač­ku a pres­ved­čí va­šich náv­štev­ní­kov, aby uro­bi­li ta­kú ak­ciu, kto­rá má pre vás prí­nos.

Ke­dy je vhod­né re­di­zaj­no­vať web?

Vo chví­li, keď sa zme­nil váš biz­nis ale­bo mar­ke­tin­go­vá stra­té­gia a vy ste zis­ti­li, že sú­čas­né rie­še­nia vám viac ško­dia ako po­má­ha­jú. Web ne­má zmy­sel re­di­zaj­no­vať, pre­to­že vy­ze­rá za­sta­ra­lo. Gra­fic­ké tren­dy ma­jú všeo­bec­ne veľ­mi níz­ky vplyv na ob­chod­nú vý­kon­nosť webu (res­pon­zív­ny di­zajn - te­da di­zajn, kto­rý sa pris­pô­so­bí veľ­kos­ti váš­ho dis­ple­ja, pro­sím, ne­po­va­žuj­te za gra­fic­ký trend, ale za nut­nosť).

Aká zá­kaz­ka od klien­ta vás prek­va­pi­la? Pri­chá­dza­jú k vám čas­tej­šie klien­ti už s kon­krét­nou pred­sta­vou ale­bo hľa­dá­te rie­še­nia pos­tup­ne za cho­du.

V kaž­dej zá­kaz­ke ma nie­čo prek­va­pí a väč­ši­na tých prek­va­pe­ní je po­zi­tív­na. Nik­dy na za­čiat­ku tvor­by ne­tu­ším, ako bu­de web vy­ze­rať pri spus­te­ní. Mám hmlis­tú pred­sta­vu, kto­rú v prie­be­hu tvor­by pos­tup­ne up­ra­vu­jem a spres­ňu­jem pros­tred­níc­tvom rôz­nych nás­tro­jov a me­tód. Mu­sím pre­nik­núť do váš­ho biz­ni­su, va­šej fi­lo­zo­fie a tak­tiež do hláv ľu­dí, kto­rí bu­dú u vás na­ku­po­vať.

Po­kiaľ prí­de klient s pres­nou pred­sta­vou, čo bu­de na je­ho webe (ideál­ne na hlav­nej stra­ne ho­re), po­tom si sad­ne­me, ja mu vy­svet­lím pos­tup na­šej spo­lup­rá­ce a buď sa do­hod­ne­me, ale­bo sa ro­zí­de­me. Mo­jou úlo­hou je do­dá­vať vý­sled­ky, kto­ré pod­po­ria váš biz­nis, bez oh­ľa­du na to, aké o nich má­te na za­čiat­ku fan­tá­zie (a bez oh­ľa­du na mo­je vlas­tné pr­vot­né fan­tá­zie). Ak by som len reali­zo­val va­šu pred­sta­vu, tak to váš­mu biz­ni­su v 99% ne­po­mô­že, pre­to­že aj keď ste do­te­raz vi­de­li množ­stvo webov, tak ne­tu­ší­te, ako ne­ja­ký navr­hnúť tak, aby za­rá­bal pe­nia­ze.

S aký­mi naj­čas­tej­ší­mi chy­ba­mi sa stre­tá­va­te, a to ako z po­zí­cie za­dá­va­te­ľa, tak aj z po­zí­cie do­dá­va­te­ľa?

Klien­ti si nep­ri­púš­ťa­jú, že o návr­hu webu vlas­tne nič ne­ve­dia a väč­ši­nu ener­gie sús­tre­dia do gra­fic­ké­ho návr­hu hor­nej čas­ti hlav­nej stra­ny, čo je čas­tok­rát to naj­me­nej pod­stat­né mies­to ce­lé­ho je­ho webu. Biz­nis sa väč­ši­nou od­oh­rá­va in­de. Web­di­zaj­né­ri za­se pos­ta­via návrh webu na in­tuí­cii a fan­tá­zii bez re­le­van­tných vstu­pov a spät­nej väz­by. Obom, ale mô­že po­môcť mo­ja kni­ha.

Kto pri tvor­be webu mô­že a kto ne­vyh­nut­ne mu­sí za­sa­ho­vať? Na­koľ­ko pod­stat­ný je v tom­to kon­zul­tant?

Zá­le­ží na ty­pe webu a mar­ke­tin­go­vej stra­té­gii klien­ta. Po­kiaľ je je­ho cie­ľom zvý­šiť vy­hľa­da­teľ­nosť webu vo vy­hľa­dá­va­čoch, po­tom pot­re­bu­je nie­ko­ho, kto sa vo vy­hľa­dá­va­čoch veľ­mi dob­re orien­tu­je... ale­bo mu­sí mať v pro­jek­te čas na vy­skú­ša­nie mno­hých sle­pých ciest. Kon­zul­tan­ti sú od to­ho aby pro­jekt rých­lo po­su­nu­li správ­nym sme­rom.

Pre väč­ši­nu webo­vých pre­zen­tá­cií sa vy­pla­tí mať člo­ve­ka, kto­rý vám po­mô­že nap­lá­no­vať ako aj skve­lé­ho co­pywri­te­ra. Ďal­šie úlo­hy sa lí­šia pod­ľa ty­pu pro­jek­tu.

Akým sme­rom sa pod­ľa vás bu­de ube­rať web­di­zajn ďal­ších 5 ro­kov? Mo­men­tál­ne sú hi­tom scrollo­va­cie pa­ra­lax weby ty­pu In­stag­ram. Vie­te od­had­núť ďal­ší trend?

Priz­nám sa, že mňa gra­fic­ké tren­dy príl­iš ne­zau­jí­ma­jú, pre­to­že ne­ma­jú vý­raz­ný vplyv na ob­chod­nú vý­kon­nosť webu. Je úpl­ne jed­no, či je váš web plo­chý, s veľ­ký­mi fo­tog­ra­fia­mi ale­bo bo­ha­to ilus­tro­va­ný, po­kiaľ to se­dí k va­šej znač­ke. Všeo­bec­ne sa trend ube­rá k to­mu, že bu­de­me mať eš­te viac za­ria­de­ní a eš­te viac men­tál­nych mo­de­lov, s kto­rý­mi bu­dú ľu­dia na weby cho­diť, čo bu­de vy­tvá­rať vy­ššie ná­ro­ky na web­di­zaj­né­rov a ich vý­sled­ky.

Vo veľ­kej mie­re sa ve­nu­je­te té­me a príp­ra­ve pod­kla­dov na vý­be­ro­vé ko­na­nie pre web. Mi­mo­cho­dom, to bu­de aj té­ma va­šej pred­náš­ky na DAI­LY WEB - 19. 11. 2014 v Bra­tis­la­ve. Ako by si mal zá­kaz­ník vy­brať do­dá­va­te­ľa webo­vej strán­ky?

Po­kiaľ ne­má­te veľ­ké množ­stvo pe­ňa­zí, tak roz­hod­ne ne­vy­pi­suj­te vý­be­ro­vé ko­na­nie. Nik­to re­le­vant­ný sa vám do ne­ho nep­rih­lá­si. Viac si o tej­to té­me po­vie­me na DAI­LY WEBe. :-)

Bliž­šie in­for­má­cie o prog­ra­me kon­fe­ren­cie http://www.in­formslo­va­kia.sk/sk/kon­fe­ren­cia/dai­ly-web-2014

Zdroj: Jana Mujkošová, In Form Slovakia s. r. o.