Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

10 najčastejších chýb firemných webov na Slovensku

Vy­brať naj­čas­tej­šie sa opa­ku­jú­ce chy­by fi­rem­ných webo­vých strá­nok nie je jed­no­du­ché, ur­či­te však me­dzi ne mô­že­me za­ra­diť nas­le­du­jú­cich 10 „chu­ťo­viek".

 

1. Príl­iš krea­tív­ny di­zajn

Krea­ti­vi­ta je pri tvor­be webu neo­ce­ni­teľ­ná a naj­dô­le­ži­tej­šia časť pro­ce­su. Prob­lém nas­tá­va v oka­mi­hu, keď sa di­zaj­nér „ne­chá uniesť" svo­jou, resp. zá­kaz­ní­ko­vou pred­sta­vi­vos­ťou a vznik­ne nie­čo, čo po­pie­ra nie­len uz­ná­va­né webo­vé štan­dar­dy, ale aj akú­koľ­vek lo­gi­ku a súd­nosť.

Zla­té pra­vid­lo ho­vo­rí, že prav­du v ko­neč­nom dôs­led­ku ne­má di­zaj­nér ani zá­kaz­ník, ale pou­ží­va­teľ/náv­štev­ník strán­ky.

2. Fa­reb­né in­špi­rá­cie na spô­sob„pa­pa­gá­ja"

Zvo­liť vhod­nú kom­bi­ná­ciu fa­rieb pre fi­rem­ný web je nie­ke­dy sku­toč­ná al­chýmia. Far­by a ich kom­bi­ná­cie do­ká­žu náv­štev­ní­ka nadchnúť, ale aj od­ra­diť. Mô­žu ho pod­po­riť v túž­be na­kú­piť pro­duk­ty, ale aj pô­so­biť nep­rí­jem­ne a nep­ri­ro­dze­ne.

V extrém­nych, ale, žiaľ, nie až ta­kých zried­ka­vých prí­pa­doch do­ká­že vznik­núť aj do­ko­na­lá kom­bi­ná­cia inak ne­kom­bi­no­va­teľ­né­ho. Vý­sle­dok? Ok­rem vy­pá­le­ných oči náv­štev­ní­kov po­ka­ze­ný pr­vý do­jem z inak mož­no kva­lit­nej spo­loč­nos­ti a s tým sú­vi­sia­ce ďal­šie kom­pli­ká­cie. Pri­tom sta­čí má­lo, napr. ne­chať si po­ra­diť od od­bor­ní­kov z od­bo­ru a in­špi­ro­vať sa naj­lep­ší­mi.

3. Pou­ži­teľ­nosť webu ako nez­ná­my po­jem

Pou­ži­teľ­nosť webu je jed­na z troch hlav­ných prio­rít pri reali­zá­cii kaž­dej kva­lit­nej pre­zen­tá­cie. V praxi to zna­me­ná maximál­nu preh­ľad­nosť strán­ky, dos­tup­nosť in­for­má­cii na mi­ni­mum klik­nu­tí, us­po­ria­da­nie layoutu strán­ky tak, aby pou­ží­va­te­ľa ne­miat­la, ale nao­pak, orien­tá­ciu na strán­ke maximál­ne uľah­čo­va­la.

Vý­znam pou­ži­teľ­nos­ti na­rás­tol eš­te viac s prí­cho­dom res­pon­zív­ne­ho di­zaj­nu, kde prá­ve preh­ľad­nosť na mo­bil­ných za­ria­de­niach je zá­klad­ný fak­tor ús­pe­chu. Množ­stvo krea­tív­nych fi­rem­ných webo­vých strá­nok na ten­to as­pekt za­bú­da a pla­tí za to kru­tú daň. Nap­rík­lad aj vy­so­kou mie­rou od­cho­dov z úvod­nej strán­ky a stra­tou po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov.

4. Kva­lit­ný ob­sah je zby­toč­nosť (aj tak to nik­to ne­čí­ta)

Ob­sah je ne­vyh­nut­nosť. Ob­sah je kráľ. Mať kva­lit­ný di­zajn v ro­ku 2015 už jed­no­du­cho nes­ta­čí, ak ne­má­te kva­lit­ne spra­co­va­ný a za­ují­ma­vý ob­sah, ne­má­te nič iné ako prázd­ny ne­pou­ži­teľ­ný obal.

Dô­vo­dov, pre­čo je to tak, je mi­lión, sta­čí si vy­brať:

- Goog­le up­red­nos­tňu­je vo vy­hľa­dá­va­ní weby s kva­lit­ným a uni­kát­nym ob­sa­hom

- Pou­ží­va­te­lia inter­ne­tu už tr­pia nie­len rek­lam­nou, ale aj ob­sa­ho­vou sle­po­tou (ne­čí­ta­jú pridl­hé ale­bo neš­truk­tú­ro­va­né ob­sa­hy)

- Zá­kaz­ní­ci a par­tne­ri hľa­da­jú re­le­van­tné a rých­lo dos­tup­né in­for­má­cie s vý­po­ved­nou hod­no­tou

5. Na gra­ma­ti­ke ne­zá­le­ží

Zá­le­ží, a veľ­mi. Ob­sah s gra­ma­tic­ký­mi chy­ba­mi ko­mu­ni­ku­je sme­rom k zá­kaz­ní­kom hneď nie­koľ­ko ne­ga­tív­nych doj­mov, poč­núc nep­ro­fe­sio­nál­nos­ťou cez le­žér­ny prís­tup k ta­kej dô­le­ži­tej ve­ci, ako je ko­mu­ni­ká­cia so zá­kaz­ní­kom, a kon­čiac nes­chop­nos­ťou pou­čiť sa na svo­jich chy­bách.

Množ­stvo tes­to­va­ní a štú­dií uká­za­lo, že gra­ma­tic­ké chy­by od­ra­di­li v ob­chod­nej ko­mu­ni­ká­cii dr­vi­vú väč­ši­nu po­ten­ciál­nych klien­tov.

6. Fot­ky na web zá­sad­ne z fo­to­ban­ky

Je­den z ma­so­vo roz­ší­re­ných pos­tu­pov pri webo­vých pre­zen­tá­ciách je pou­ží­va­nie ko­mer­čné­ho fo­tog­ra­fic­ké­ho ma­te­riá­lu za­kú­pe­né­ho z rôz­nych fo­to­bánk.

Hlav­ný prob­lém je však ume­lé pot­lá­ča­nie uni­kát­nos­ti fir­my a jej iden­ti­ty, keď­že zá­kaz­ník a čas­to aj reali­zá­tor vo­lia ľah­šiu ces­tu, kto­rou je fo­to­ban­ka, než by si na­fo­ti­li vlas­tné pre­zen­tač­né fot­ky. Trend osob­né­ho prís­tu­pu a ko­mu­ni­ká­cie vo sve­te je jas­ný, ver­me, že sa čos­ko­ro dos­ta­ne aj k nám.

7. Ak­tua­li­zá­cia raz za rok bo­ha­to sta­čí

Množ­stvo fi­riem si ne­chá vy­ro­biť kva­lit­nú a za­ují­ma­vú webo­vú strán­ku, ale jej vý­ro­bou a spus­te­ním aj skon­čia. Web je v ča­se spus­te­nia mo­der­ný, za­ují­ma­vý a ak­tuál­ny, ale prej­de nie­koľ­ko me­sia­cov, v hor­šom prí­pa­de aj ro­kov, a z fi­rem­né­ho webu bez akých­koľ­vek zná­mok ži­vo­ta je pre­zen­tač­ná mŕtvo­la.

V sú­čas­nej dy­na­mi­ke inter­ne­tu je gra­fic­ká, tech­no­lo­gic­ká a ob­sa­ho­vá ži­vot­nosť strán­ky na úrov­ni dvoch až troch ro­kov, ale prie­bež­nou ak­tua­li­zá­ciou a sta­ros­tli­vos­ťou o web sa je­ho ži­vot­nosť dá predĺžiť aj na dvoj­ná­so­bok.

8. Kva­lit­ný kód? Hlav­ne nech to bli­ká a trú­bi

Ten­to bod je väč­ši­nou v ru­kách reali­zá­to­rov, keď­že dr­vi­vá väč­ši­na zá­kaz­ní­kov ne­má zna­los­ti o tech­no­lo­gic­kom zá­kla­de webu, vý­ho­dách a ne­vý­ho­dách prís­luš­né­ho sys­té­mu a v ko­neč­nom dôs­led­ku ich ani ne­pot­re­bu­je mať.

V ob­las­ti webo­vé­ho vý­vo­ja je, žiaľ, bež­nou praxou reali­zo­vať fi­rem­né weby „na ko­le­ne", čo­ho vý­sled­kom je zle nap­rog­ra­mo­va­ný web bez zá­klad­ných zna­los­tí webo­vých štan­dar­dov a tren­dov. Sna­ha fir­my ušet­riť ju však väč­ši­nou do­beh­ne ne­pek­ným spô­so­bom.

9. Vie­me, ale ne­po­vie­me

Tým­to pra­vid­lom ako­by sa ria­di­lo až neu­ve­ri­teľ­né množ­stvo fi­rem­ných webov. Tvo­riť webo­vú pre­zen­tá­ciu s cie­ľom nič cez ňu ne­po­ve­dať je ako kú­piť si ob­lek do prá­ce v ko­tol­ni.

Pos­kyt­núť zá­kaz­ní­ko­vi všet­ky ne­vyh­nut­né in­for­má­cie, kto­ré pot­re­bu­je, aby sa pre vás roz­ho­dol, je rov­na­ko dô­le­ži­té ako uro­biť ich po­da­nie za­ují­ma­vým a pú­ta­vým.

10. Kva­lit­ne, ale „za fac­ku"

Kva­lit­ne a lac­no je „per­pe­tum mo­bi­le" kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka a utó­pia pre kaž­dé­ho do­dá­va­te­ľa. Pri fi­rem­ných weboch lac­nú prá­cu tak­mer vždy vi­dieť, ho­ci nie vždy na pr­vý poh­ľad. Keď­že je to však v sú­čas­nos­ti naj­čas­tej­šia for­ma pr­vé­ho kon­tak­tu so zá­kaz­ní­kom, ris­ko­vať lac­ný do­jem sa ne­vyp­lá­ca.

Tvor­ba webu sa to­tiž iba zried­ka tý­ka ne­ja­ké­ho kon­krét­ne­ho pro­duk­tu, väč­ši­nu ce­ny reali­zá­cie tvo­ria služ­by a pro­ces vý­ro­by, resp. čas nad tým strá­ve­ný. Ce­na by tak ma­la vždy ref­lek­to­vať ná­roč­nosť reali­zá­cie a nep­ri­me­ra­ne níz­ka ce­na zvy­čaj­ne pou­ka­zu­je na níz­ku kva­li­tu vy­ho­to­ve­nia. Česť vý­nim­kám.

Náj­sť na nie­čom chy­bu je zvy­čaj­ne nes­mier­ne jed­no­du­ché, no ak ho­vo­rí­me o ta­kom roz­sia­hlom poj­me, ako je webo­vá pre­zen­tá­cia, roz­pis väč­ších i men­ších ne­dos­tat­kov by za­bral nie­koľ­ko zbor­ní­kov. To, či ich spô­so­bi­la ne­dos­ta­toč­ná spô­so­bi­losť do­dá­va­te­ľa ale­bo nás­toj­či­vosť a tvr­doh­la­vosť zá­kaz­ní­ka, nie je pod­stat­né. Pod­stat­né je vy­rov­nať sa s ni­mi rých­lo a efek­tív­ne.

Im­rich Ko­val, Me­ri­neo, zdroj : http://www.itnews.sk/